kbs-small
 
kbs-logo-text
klostret-set-fra-albanigade
Odense adelige Jomfrukloster
   
 
 
 
     

                                                             

Susanne Ssysette    Jane Jakobsen
                         Susanne Saysette                                              Jane Jakobsen


Referat af ordinær generalforsamling i Karen Brahe Selskabet 

Torsdag 1.12.2016


1. Valg af dirigent og referent.
Nini Hermansen dirigent, Annette Winther referent
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Formand Jane Jakobsen aflagde beretningen.
Først blev forventningen om en ”rund” fødselsdag for Karen Brahe aflivet,
det er først 2017.
Formanden omtalte dernæst det praktiske og det udadvendte, det gode samarbejde med SDU og de to herrer John og Leif, som er de umiddelbare kontaktpersoner, KBS er blevet lovet et snarligt kontaktmøde mellem alle brugere af Det Adelige Jomfrukloster.
Dernæst det gode arbejde i bestyrelsen med et højt fremmøde, ofte kontakt
via mails, ordstyrerrollen går på tur, fastholdelse af det lille muntre, til tider alvorlige indslag kaldet ”Susannes Kvarter” efter Susanne Saysette med
musik eller oplæsning, - dette afslutter bestyrelsesmøderne.
Endelig årets arrangementer – gode foredrag præget af stærke kvindeskikkelser med deres meningers mod og åbne sind – i februar Else Møller, Kerteminde, i marts vores egen Eva Fatum og i oktober Jytte Hilden, gode besøg i både museet Clay og i Det Nordatlantiske Hus.
Formanden spurgte medlemmerne, om de havde glæde af de små
beskrivelser af hvert arrangement, der bliver lagt på hjemmesiden, der var enighed om nytten og ønsket om at bevare dem.
Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab.
Kirsten Wandall kommenterede det udsendte regnskab – meddelte, at vi nu
kun er 77 betalende medlemmer, afgangen er større end tilgangen, hun gjorde opmærksom på de få postudgifter, da praktisk talt alle har e-mail-adresse, de økonomisk fornuftige arrangementer og regnskabet blev vedtaget.

4. Fastsættelse af årskontingentets størrelse.
Bestyrelsen foreslog kontingentet uforandret – vedtaget.

5. Indkomne forslag. Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Fire på valg: Birgit Juul Pedersen, Birgit Wagner, Kirsten Wandall  og Annette 
Winther – alle villige til genvalg, alle valgt
 
7. Valg af suppleanter.
Birgit Inglev og Eva Fatum, begge villige til genvalg – begge valgt

8. Valg af revisorer.
Nini Hermansen og Niels Lind, begge villige til genvalg – valgt

9. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
Den umiddelbare fremtid, foråret 2017: 6.2. foredrag v/ Anne Lise Arnstrup –
i anledning af Reformationsåret om Katarina von Bora, Luther´s kone,
i april muligvis et foredrag v/ Nina Groes og em udflugt til Nyborg Slot.
Derefter mulige fremtidige aktiviteter ved medlemmerne:
-    et evt. besøg i Roskilde for at se bogsamlingen – Jane Jakobsen gjorde opmærksom på muligheden på Roskilde Klosters hjemmeside
-    et besøg på Østrupgård – stedet er nu privat beboet, så det er tvivlsomt, men Jane Jakobsen undersøger
-    Karen Brahes liv beskrives – her blev der omtalt bestyrelsens ønske om en Ph.d. om Karen Brahe – derom senere
-    kan der udfærdiges gavekort på medlemskab af KBS???
 
Efter en pause med lidt fortæring læste Susanne Saysette Paul Galicos novelle
”Det lille mirakel”, - spændende, alle lyttede til den smukke oplæsning.

Efter tak til dirigenten udleveredes en lille gave til hvert medlem:
Vibeke Marx´ novelle ”Clothilde”.
Dette blev tilladt af forfatteren ved et besøg i KBS i 2012 – Vibeke Marx beskriver novellen som en fantasi, inspireret af klosteret, hun har 
inddraget historien i sin nyeste bog ”Havhesten”

Susanne Saysette
               Susanne læser Paul Galllico


GF 2016


GF 2016


Silkekjole
    Model af Karen Brahes silkekjole